Reklamacje można przesyłać drogą mailową na adres:

 

sklep@hydro-box.com

 

lub skorzystać z bezpośredniego zapytania poniżej

 

Opis procedury reklamacji:

Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Hydro-Box II Marek Wojtiuk ul. Bartycka 26/29 E 00-716 Warszawa Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@hydro-box.com. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy: Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@hydro-box.com, bądź listownie na adres sklepu: Hydro-Box II Marek Wojtiuk ul. Bartycka 26/29 E 00-716 Warszawa W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

Informujemy, że w przypadku gdyby nie zgadzali się Państwo z naszym stanowiskiem to przysługuje Państwu możliwość dochodzenia swoich praw przed właściwym miejscowo Sądem. Jednocześnie oświadczamy, że godzimy się na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Więcej inforamcji na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Regulamin.